Strādājot ilgtspējīgai nākotnei

Ilgtspējas principu iedzīvināšana ir mūsu darba ikdiena.

Apliecinājums tam ir mūsu stabilā vieta Latvijas ilgtspējīgāko uzņēmumu saimē, Ilgtspējas indeksā iegūstot Platīna kategoriju par 2019. un 2020. gadu.

Mūsu biznesa lēmumu ietekmi uz būtiskajiem ilgtspējas aspektiem – vidi, darbiniekiem, sabiedrību, vietējo kopienu un tautsaimniecību – vērtē mūsu Ilgtspējas komisija.

Arī mūsu topošajā darbības stratēģijā 2021.-2027. gadam ilgtspēju esam iekļāvuši kā vienu no savas darbības pamatprincipiem.

Mūsu ilgtspējīgo attīstību virza augsti biznesa ētikas standarti, kurus mudinām ievērot arī mūsu sadarbības partnerus un piegādātājus.

Mūsu godīgās un caurspīdīgās darbības ietvars ir Ētikas kodekss, kas ir saistošs ikvienam uzņēmuma darbiniekam.

Mūsu darbiniekiem ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums ziņot par iespējamiem krāpnieciskiem un koruptīviem pārkāpumiem.

2020. gadā mēs aktualizējām iepirkumu procedūru, kas paredz, ka noteiktos gadījumos, izvēloties pakalpojuma vai preču piegādātāju, priekšroka tiek dota uzņēmumam, kas ieguvis sociālā uzņēmuma statusu, piemēram, nodarbina cilvēkus ar invaliditāti.

Noteiktos gadījumos piemērojam arī tā saukto “zaļo” iepirkumu ar mērķi iegādāties preces un pakalpojumus ar iespējami mazāku ietekmi uz vidi un pozitīvu iespaidu uz sociālo ekoloģiju.

Mūsu vides un energopārvaldības politika ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību, apkārtējās vides saudzēšanu un rūpēm par sabiedrību kopumā.

Mūsu mērķis ir apkalpot gaisa kuģus un pasažierus, ekspluatēt lidlauku, kā arī uzturēt un attīstīt infrastruktūru atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot vides, ekonomiskos un sociālos aspektus un pildot tiesību aktu normas, kā arī ISO 14001 un ISO 50001 standartu prasības.

2020. gadā esam sasnieguši starptautiskās Lidostu oglekļa akreditācijas programmas (Airport Carbon Accreditation, ACA) 2. līmeni.