Rūpējoties par apkārtējo vidi

Rūpes par vidi ir mūsu darbības neatņemama sastāvdaļa, tāpēc raugāmies, lai mūsu darbība būtu videi iespējami draudzīgāka un saudzīgāka. Proti, lai siltumnīcefekta gāzu apmērs izmešu avotos būtu mazs, bet enerģijas patēriņš – racionāls un pārdomāts. To palīdz nodrošināt ieviestā un atbilstoši ISO 14001 standarta prasībām sertificētā vides pārvaldības sistēma un atbilstoši ISO 50001 standarta prasībām sertificētā energopārvaldības sistēma.

Lai kļūtu par oglekļa neitrālu lidostu, līdz ar vairāk nekā 340 citām pasaules lidostām esam akreditējušies Airport Carbon Accreditation (ACA) programmā, 2020. gadā sertificējoties tās 2. līmenim.

Tāpat esam pievienojušies ACI Net Zero 2050 iniciatīvai, tā apliecinot savu apņemšanos līdz 2050. gadam panākt pilnīgu CO2 emisiju samazinājumu lidostas tiešajā kontrolē esošajos emisiju avotos.

Vides un energopārvaldības politika ir saistoša ne tikai mūsu darbiniekiem, bet arī teritorijas nomniekiem un lidostas pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbība tiek regulāri uzraudzīta.

Mēs nodrošinām energoresursu patēriņa izvērtējumu reizi trīs mēnešos, sevišķu vērību pievēršot objektiem, kuros energoresursu patēriņa novirzes sasniedz vismaz 15%.

Lietus un sadzīves notekūdeņu kvalitātes kontrolei mēs izmantojam akreditētu laboratoriju pakalpojumus. Iekārtas apsekojam, tīrām un apkopjam vismaz reizi pusgadā vai reizi ceturksnī. Pavisam lidostas teritorijā izvietoti 14 naftas produktu atdalītāji.

Mēs sekojam līdzi arī tam, kā uz lidmašīnu radītajām emisijām reaģē apkārtējo mežu ekosistēma, tostarp Beberbeķu dabas parks.

Ietekmi uz bioloģisko daudzveidību monitorējam kopš 2017. gada, īpašas programmas ietvaros veicot zosu un dzērvju, kā arī svīrveidīgo un bezdelīgveidīgo putnu uzskaiti un Babītes ezera ķīru koloniju uzraudzību.

Lidostas tuvumā mītošos iedzīvotājus visvairāk ietekmē lidmašīnu radītais troksnis, tāpēc jau kopš 2008. gada pastāvīgi gaisa kuģu trokšņa mērījumi notiek četrās stacionārās stacijās, papildus tam uzkrājot gaisa kuģu lidojumu radiolokācijas datus un reizi piecos gados izstrādājot trokšņa stratēģisko karti un Rīcības plānu trokšņa samazināšanai.